SamenWerkt, arbeid & re-integratie

Ergotherapie richt zich op alle activiteiten in het dagelijks leven, werk is daar één van!

Balans

Re integreren met oog voor de werk-prive balans

Duurzaam

Nu aan het werk, maar ook rekening houdend met de toekomst!

Methodisch

Wij maken gebruik van de methode Weer aan het Werk

Communicatie

Open en heldere communicatie, essentieel bij een goede re-integratie

SAMENWERKT

Blijven werken

De oorzaak bij ziekteverzuim ligt vrijwel nooit bij een enkelvoudig, specifiek probleem. Over het algemeen is het een complexe samenhang van gezondheidsklachten, persoonlijke eigenschappen, omstandigheden in en op het werk en aspecten in de privé-situatie.

Voordat iemand uitvalt is er vaak al een periode waarin het (lichamelijk en/of mentaal) minder lekker gaat op het werk. 
Wanneer je dit tijdig signaleert en hier actie op neemt is het vaak mogelijk om verzuim te voorkomen.
Verzuim is niet alleen vervelend voor de medewerker, maar heeft ook een grote impact op de continuïteit van het werk en de werkdruk bij collega’s. 
Daarnaast kost een verzuimende medewerker de werkgever tussen de € 200 en € 400 per dag. Kosten die aanzienlijk beperkt kunnen worden door tijdig actie te ondernemen.

Wij werken aan de volgende doelen

 • Inzicht in de belastende factoren in uw specifieke situatie
 • Hervinden van evenwicht in energiegevers en energievreters
 • Kennis en vaardigheden om de belastbaarheid weer op te bouwen
 • Voorkomen van (langdurig) verzuim met de daarbij behorende negatieve gevolgen voor de medewerker en de werkgever
 • Handvatten voor werknemer en werkgever om een duurzame inzetbaarheid in de toekomst te bewaken

Bij ‘blijven werken’ geldt dat aan de hand van een kennismakingsgesprek met jou en jouw werkgever het doel van het traject en jouw hulpvraag wordt afgestemd.

SAMENWERKT

Re-integreren

Terugkeren in het werk valt of staat met een goede communicatie en met een goed getimede opbouw. Te lang wachten met re-integreren werkt vaak averechts, maar sommige situaties vragen om iets meer (tijdelijke) aanpassing van werkgever en werknemer om tot een duurzaam resultaat te komen.

Samen Werkt inventariseert de problematiek breed en gebruikt hiervoor de methode Weer aan het werk ©. 
Wij kijken naar het totale beeld van fysieke, psychische en cognitieve kwaliteiten en beperkingen van de werknemer en dit bepaalt het uiteindelijke advies voor verdere opbouw.

Naast een coachingstraject voorziet Samen Werkt zo nodig in een kortdurende eerstelijns behandeling waar vaardigheden getraind kunnen worden of strategieën aangeleerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij hersenletsel of klachten bij post covid of wanneer uw werknemer op meerdere vlakken in uw leven vastloopt (bijvoorbeeld bij vermoeidheidsklachten).

Werkwijze

Het startpunt is altijd een kennismakingsgesprek om de hulpvraag en verwachtingen van de betrokken partijen duidelijk te krijgen. Begeleiding is altijd maatwerk.

Wij werken via de methode Weer aan het Werk. Weer aan het Werk is een ergotherapeutische behandelmethode waarbij terugkeer naar eigen (eventueel aangepaste) werk als middel, maar ook als doel kan worden ingezet.

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het slagen van een re-integratietraject. Samen Werkt hecht veel waarde aan een open communicatie tussen de betrokken partijen om een duurzame re-integratie te bevorderen.

Waar

De afspraken kunnen plaatsvinden op de werkplek, de praktijklocatie of bij de werknemer thuis. Dit is altijd in overleg met de betrokken partijen.

Vergoeding

Wanneer uw vraag vooral betrekking heeft op herstel van ziekte en/of het leren omgaan met beperkingen dan zal dit kunnen vallen onder ergotherapie. Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalender jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Dit telt wel mee voor uw eigen risico. In de aanvullende verzekering zijn soms extra uren ergotherapie opgenomen.

De diensten die via Samen Werkt worden aangeboden worden niet vergoed door de zorgverzekering en hiervoor zal een offerte worden opgesteld. Bespreek uw wensen met uw bedrijfsarts, uw werkgever.

De werkgever heeft in beginsel een inspanningsverplichting om zijn medewerkers te ondersteunen in het voorkómen van verzuim en terugkeer naar werk bij ziekte. Wel is de werkgever vrij om hierin zijn eigen keuzes te maken.

Tijdens het oriënterend gesprek nemen we uw vraag door en bekijken mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens wordt dan gekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn.

SAMENWERKT

Wet Verbetering Poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Wet Verbetering Poortwachter

Tijdens de eerste 2 jaar van het verzuim zijn de rechten en plichten van zieke medewerkers en werkgevers vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter.

De belangrijkste punten

 • Werkgevers en medewerkers zijn hierin beiden verplicht om te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dit kan zowel in het eigen werk zijn, als in aangepaste werkzaamheden.
 • Het streven zal zijn terugkeer naar eigen taken en uren te realiseren (spoor 0).
 • Wanneer dit niet haalbaar is wordt gekeken naar de re-integratiemogelijkheden binnen het eigen bedrijf met andere taken of in een andere functie (spoor 1). Wanneer ook dit niet kan zijn werkgever en werknemer verplicht zich in te spannen voor ‘externe re-integratie’ (spoor 2: werkhervatting bij een andere werkgever).

Tijdstippen

Er zijn binnen de Wet verbetering Poortwachter enkele vaste tijdstippen vastgelegd waarop actie dient te worden genomen.

Financiële gevolgen

Er zijn binnen de Wet verbetering Poortwachter enkele vaste tijdstippen vastgelegd waarop actie dient te worden genomen.

Wanneer de plichten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter onvoldoende worden nagekomen kan dit grote financiële gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de medewerker.

Samen Werkt kijkt met u waar u staat in het traject van de Wet verbetering Poortwachter en maakt dit voor u als werknemer én werkgever inzichtelijk.

SAMENWERKT

Voor wie

Samen Werkt is er voor iedereen die graag wil blijven werken maar beperkingen ervaart door lichamelijke en/of mentale klachten en zich herkent in een of meerdere van de onderstaande situaties.

Situaties

 • Het kost moeite je werk vol te houden door mentale en/ of lichamelijke klachten.
 • Je bent aan het werk en wilt dit ook blijven doen, maar mentale en/of lichamelijke klachten maken het heel lastig.
 • Je bent (gedeeltelijk) ziekgemeld.
 • Het lukt door de beperkingen niet om je eigen werk volledig vol te houden. Misschien doe je aangepast werk, werk je minder uren dan normaal of ben je helemaal uitgevallen. Je zou graag je eigen werk weer willen opbouwen, maar hoe doe je dat? Waar moet je allemaal rekening mee houden om te zorgen dat je dit verstandig aanpakt?
 • Je ben al langer ziek (bijna een jaar of langer) Natuurlijk is het nog steeds de bedoeling dat je terugkeert in je eigen werk. Soms is er twijfel of dat mogelijk is binnen de ‘wachttijd’ (2 jaar). Het kan dan nodig zijn om naast of in plaats van re-integratie in je eigen werk, op zoek te gaan naar ander werk wat wel passend is. Dit kan bij je eigen werkgever zijn, maar ook bij een andere werkgever.

SAMENWERKT

Vergoeding

Onze dienstverlening in de vorm van arbeidsgerichte hulpvragen of re-integratie-begeleiding wordt ingekocht door werkgevers.

Irene Verdouw

Mede-eigenaar van Samen Praktijk voor Ergotherapie.

Telefoon: 06 23 40 58 26

Email: irene@samenergo.nl

irene profielfoto samen werkt

Intresse en contact

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Contactformulier

Vul de gegevens zo compleet mogelijk in voor een goede en snelle start van een eventuele hulpvraag of re-integratie behandeltraject.

Met het invullen en verzenden van dit contactformulier gaat u akkoord met de privacyverklaring. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.